O inštitutu

Paleontološki inštitut Ivana Rakovca je specializiran za tri temeljna področja geologije – paleontologijo, stratigrafijo in sedimentologijo. Raziskave obsegajo paleontologijo izbranih skupin organizmov (diatomej, silikoflagelatov, radiolarijev, foraminifer, mehkužcev, koral in vretenčarjev), sedimentarno geologijo mezozojskih in kenozojskih karbonatnih platform in bazenov ter geobiologijo terciarnih in recentnih terestričnih karbonatov.

Inštitut se v glavnem posveča temeljnim raziskavam, ki se izvajajo v okviru raziskovalnega programa Paleontologija in sedimentarna geologija in več projektov, ki jih financira ARRS. Med aplikativnimi raziskavami je najpomembnejši Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper (financer 2TDK d.o.o.).

V zadnjih letih so bile obravnavane naslednje teme: Radiolarijske datacije mezozojskih globokomorskih sedimentov Slovenije, Avstrije, Slovaške, Hrvaške in Črne gore; Mezozojska stratigrafija in geološko kartiranje Julijskih Alp; Neogenske diatomejske kamnine kot možen vir ogljikovodikov; Taksonomija neogenskih proboscidov; Paleobiologija in paleoekologija jamskega medveda; Geneza kapnikov v kraških jamah v Sloveniji in Španiji; Kalcifikacijski produkti rastlinskih korenin v paleogenskih kalkretah in recentnih karbonatnih tleh; Geokemični odtis netopnega preostanka v tleh na različnih kamninah; Antropogeno onesnaženje tal s težkimi kovinami; Insekticidna aktivnost različnih kremeničnih sedimentov; Petrologija in provenienca kamnitih artefaktov in keramike v arheoloških najdiščih.

Inštitut pri raziskovalnem delu sodeluje z drugimi ustanovami v Sloveniji (Oddelek za geologijo NTF UL, Geološki zavod Slovenije, Biotehniška fakulteta, Zavod za gradbeništvo Slovenije) in v tujini. Intenzivno mednarodno sodelovanje poteka z raziskovalci iz Španije, Francije, Avstrije, Italije, Nemčije, Norveške, Švice, Hrvaške, Črne gore in ZDA. Sodelavci inštituta so vključeni tudi v študijske programe na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

Kratka zgodovina inštituta

Zgodovina inštituta sega v leto 1949, ko je Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru četrtega razreda (Razred za prirodoslovne in medicinske vede) ustanovila Inštitut za geologijo. Sčasoma se je delo inštituta povsem osredotočilo na paleontologijo, zato se je inštitut leta 1966 preimenoval v Inštitut za paleontologijo. Leta 1986 je dobil ime po svojem dolgoletnem upravniku, svetovno priznanem specialistu za ledenodobne sesalce in vsestranskem naravoslovcu, akad. prof. Ivanu Rakovcu. Od leta 1981, ko je bil pri SAZU ustanovljen Znanstvenoraziskovalni center, je inštitut njegov sestavni del...  (Več...)

*Trümpy, R. 1971: Stratigraphy in mountain belts (23rd William Smith Lecture). - Quaterly Journal of the Geological Society (London), 1970, v. 126; p. 293-318. doi: 10.1144/gsjgs.126.1.0293