Title:
Middle Miocene Calcareous Nannoplankton of NE Slovenia (Western Central Paratethys)
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija predstavlja rezultate celovite študije kalcitnega nanoplanktona iz badenijskih plasti Slovenskih goric. Iz več sto vzorcev z 22 posnetih profilov je določenih in opisanih 109 vrst nanofosilov, mnoge med njimi so nove za Slovenijo. Preučevani interval je v celoti uvrščen v srednji miocen. Odlična ohranjenost nanofosilov in velika diverziteta sta omogočili zelo natančno razdelitev obravnavanega intervala na 6 lokalnih intervalnih con, ki so korelirane z absolutno časovno lestvico (15,5–13,1 milijonov let) ter z globalnimi evstatičnimi cikli 3. reda (TB2.3, TB2.4 in TB2.5). Monografija vsebuje tudi podatke o sestavi vseh obravnavanih nanoplanktonskih združb in podaja paleoekološko analizo. Monografija je izčrpen prikaz taksonomije, biostratigrafije in paleoekologije miocenskega kalcitnega nanoplanktona v zahodnem delu Centralne Paratetide.

The monograph presents Badenian calcareous nannoplankton from NE Slovenia. Several hundred samples from 22 measured sections have been studied. In total, 109 species of calcareous nannoplankton are determined and described, many of which are new to Slovenia. The entire interval studied was assigned to the Middle Miocene. The excellent preservation and high species diversity enabled a precise subdivision of this interval into 6 successive interval zones, correlated with the absolute time scale (15.5 – 13.1 Ma) and with the 3rd order eustatic cycles (TB2.3, TB2.4 and TB2.5). Lists of all examined nannoplankton assemblages and their paleoecological analyses are also included. The monograph is a comprehensive review of the taxonomy, biostratigraphy and paleoecology of Miocene calcareous nannoplankton in the western part of the Central Paratethys.

Table of content

1. INTRODUCTION

1.1. Problem outline and research objectives

1.2. The Central Paratethys region in the Middle Miocene

1.2.1. Palaeogeography

1.2.2. Palaeoclimate

1.3. Stratigraphic correlation of the Badenian

1.3.1. Biostratigraphy

1.3.2. 3rd order eustatic cycles and O-isotope stratigraphy

1.4. The Mura Depression – geological setting and description of sections

1.4.1. Geological setting

1.4.2. Description of sections

2. MATERIAL AND METHODS

2.1. Sampling

2.2. Sample preparation

2.3. Nannoplankton analyses

3. SYSTEMATIC PALAEONTOLOGY

3.1. Coccolithophores

3.1.1. Heterococcoliths

3.1.2. Holococcoliths

3.1.3. Nannoliths

3.2. Calcareous dynoflagellates

3.3. Taxonomic notes

3.4. Nannoplankton assemblage composition

4. BIOSTRATIGRAPHY

4.1. Middle Miocene nannoplankton biozonations

4.2. Observed biostratigraphic events and the presence of marker species

4.2.1. The sections assigned to NN4

4.2.2. The sections assigned to NN5

4.2.3. The sections assigned to NN6

4.2.4. The lack of evidence for NN7

4.3. A local biostratigraphic zonation for the Mura depression

4.3.1. A combination of existing zonations

4.3.2. Definitions of local interval zones

5. FACIES, STRATIGRAPHY AND DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS

5.1. Lithofacies of sampled Badenian deposits

5.2. Sequence stratigraphic correlation

5.3. The lateral distribution of facies

6. NANNOPLANKTON AND PALAEOECOLOGY

6.1. Nannoplankton assemblage composition

6.2. The nature and number of dominant species

6.3. The temporal pattern of changes in nannoplankton assemblage composition

6.3.1. Interval zone MuN4

6.3.2. Interval zone MuN5a

6.3.3. Interval zone MuN5b

6.3.4. Interval zone MuN5c

6.3.5. Interval zone MuN5d

6.3.6. Interval zone MuN6

6.4. Calcareous dinoflagellates

7 UPPER BADENIAN PALAEOCLIMATE AND PALAEOECOLOGY

7.1. Palaeoclimate

7.2 Palaeoecology

8 CONCLUSIONS

ACKNOWLEDGEMENTS

REFERENCES

PLATES

APPENDIX: Nannoplankton assemblage composition

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-149-1

Specifications

paperback • 21 × 29,5 cm • 136 pages

Price

not for sale