Spremembe okolja in produktivnosti na spodnje-do srednjejurski karbonatni platformi v Tetidi

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Špela Goričan
 • Naslov v izvirniku

  Spremembe okolja in produktivnosti na spodnje-do srednjejurski karbonatni platformi v Tetidi

 • Trajanje

  od 01. januar 2007 do 31. december 2009
 • Vodja projekta

  Špela Goričan

Opis
V zgornjem delu spodnje jure, to je v času pliensbachija in toarcija, so na karbonatne platforme v Tetidi močno vplivala ostra klimatska nihanja, hitre spremembe morske gladine in intenzivna tektonska subsidenca. Kot posledica teh procesov se je večina platform dokončno potopila, mnogo plitvomorskih karbonatnih organizmov pa je izumrlo.

V predlaganem raziskovalnem projektu bomo raziskali severni rob Dinarske karbonatne platforme na Trnovskem gozdu, za katerega je značilna kontinuirana sedimentna sekvenca čez spodnjo in srednjo juro, kar predstavlja izjemen primer karbonatne platforme, ki je potopitev ni trajno prizadela. Terenske razmere so torej idealne za proučevanje okoljskih, produkcijskih in biotskih sprememb v kritičnem intervalu (zgornji pliensbachij - spodnji toracij) ter pred in po njem.

Namen predlaganega projekta je: (1) dokumentirati evolucijo karbonatnih depozicijskih okolij na podlagi litostratigrafije, faciesne analize, paleoekologije, biostratigrafije in geokemičnih analiz platformnih karbonatov ter (2) ugotoviti medsebojno povezavo med ugotovljenimi sedimentološkimi in paleookoljskimi spremembami in podatki, ki jih bomo neodvisno pridobili z morfološko in geokemično analizo brahiopodov. Cilj raziskave je prikazati razvoj karbonatne platforme v celostni obliki: v združenem modelu bomo ilustrirali spremembe depozicijskih okolij, variacije karbonatne produkcije ter spremembe bioloških in geokemičnih parametrov v obdobju spodnje in srednje jure. Rezultate bomo interpretirali v širšem kontekstu regionalnih in globalnih dogodkov: klimatskih sprememb, nihanja morske gladine, toarcijskega anoksičnega dogodka, paleogeografije in biološkega (fosilnega) zapisa.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Raziskovalna področja
NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P000
Geologija, fizična geografija P005
Stratigrafija P450
Sedimentologija P460
Paleontologija P006