Dr. Tomaž Verbič

Znanstveni sodelavec01 4706 376

tomaz.verbic@zrc-sazu.siV devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v začetku tega sem se podrobneje ukvarjal s kvartarnimi sedimenti in neotektonskimi raziskavami v okviru ocene potresne nevarnosti na lokaciji NEK. Več kot 25 let kot geolog in geofizik sodelujem pri arheoloških raziskavah, do sedaj na več kot 250 najdiščih po vsej Sloveniji. Razen tega sem se ukvarjal s kvartarno stratigrafijo in kronologijo ter geološkim kartiranjem in plitvo geofiziko na različnih terenih.

Andrič M, Verbič T, Lomax J, Tolar T (2017) Človekov vpliv na okolje v prazgodovini : primer z obrežja Ljubljanice pri Špici (Ljubljana) = Embankment of the Ljubljanica River at Špica (Ljubljana) and human impact on the environment in late prehistory. Arheološki vestnik 68: 479-498

Erič M, Gaspari A, Čufar K, Solina F, Verbič T (2014) Zgodnjerimska ladja iz Ljubljanice pri Sinji Gorici = Early Roman barge from the Ljubljanica River at Sinja Gorica. Arheološki vestnik 65: 187-254

Verbič T (2011) The sedimentary environment in the Ljubljansko barje basin during the pile-dwelling period = Sedimentacijsko okolje na Ljubljanskem barju v času kolišč. Arheološki vestnik 62: 83-109

Bavec M, Verbič T (2011) Glacial history of Slovenia. V: Ehlers J, Gibbard PL, Huges PD (ed) Quaternary glaciations - extent and chronology : a closer look. Elsevier, Developments in quaternary science 15: 385-392

Verbič T (2006) Aktivni reverzni prelomi med Ljubljano in Kranjem = Quaternary-active reverse faults between Ljubljana and Kranj, central Slovenia. Razprave IV, razreda SAZU 47: 101-132

Verbič T (2005) Stratigrafija kvartarja in neotektonika vzhodnega dela Krške kotline. 2. del: Neotektonika = Quaternary stratigraphy and neotectonics of the Eastern Krško Basin. Part 2: Neotectonics. Razprave IV, razreda SAZU 46: 171-216

Bavec M, Verbič T (2004) The extent of Quaternary glaciations in Slovenia. V: Ehlers J, Gibbard PL (ed) Quaternary glaciations : extent and chronology. Elsevier, Developments in quaternary science 2/1: 385-388

Verbič T (2004) Stratigrafija kvartarja in neotektonika vzhodnega dela Krške kotline. 1. del: Stratigrafija = Quaternary stratigraphy and neotectonics of the Eastern Krško Basin. Part 1: Stratigraphy. Razprave IV, razreda SAZU 45: 171-225

Verbič T, Gabrovec M (2002) Georadarske meritve na Triglavskem ledeniku. Geografski vestnik 74: 25-42

Izobrazba:

Diploma – 1988, Univerza v Ljubljani

Magisterij – 1991, Univerza v Ljubljani

Doktorat – 2008, Univerza v Ljubljani

Zaposlitve:

1988–1995: Oddelek za geologijo, Univerza v Ljubljani

1996–2005: Zasebni raziskovalec in Tetida d.o.o.

2006–2009: Oddelek za geologijo, Univerza v Ljubljani

2009–2019: Arhej d.o.o. in samostojni podjetnik

2019– : ZRC SAZU, Arhej d.o.o. in samostojni podjetnik

Ključne besede
geološko kartiranje
geoarheologija
neotektonika
Kvartarna sedimentacijska okolja
plitva geofizika