Trenutno ni novih dogodkov.

Trenutno ni novih publikacij.

Paleontološki inštitut Ivana Rakovca je specializiran za tri temeljna področja geologije: paleontologijo, stratigrafijo in sedimentologijo. Na inštitutu trenutno dela osem uveljavljenih raziskovalcev, mladi raziskovalec in tehnična sodelavka. Glavne skupine obravnavanih fosilov so: enoceličarji, mehkužci, grebenski organizmi in vretenčarji. Časovno raziskave obsegajo mezozoik in kenozoik. Terenske raziskave potekajo največ v Sloveniji, v sodelovanju s tujimi raziskovalci pa tudi v drugih evropskih državah in na Srednjem vzhodu. V Sloveniji se izvajajo tudi aplikativne raziskave, namenjene evidentiranju in ohranjanju geološke naravne dediščine (npr. na gradbiščih avtocest). Inštitut vsako leto organizira otroške ustvarjalne delavnice o dinozavrih.

Aktualne raziskave Paleontološkega inštituta Ivana Rakovca obsegajo paleontologijo izbranih skupin organizmov (diatomej, silikoflagelatov, nanoplanktona, radiolarijev, mehkužcev, ehinodermov, koral in vretenčarjev), sedimentarno geologijo mezozojskih in kenozojskih karbonatnih platform in bazenov ter geobiologijo terciarnih in recentnih terestričnih karbonatov. V zadnjih nekaj letih so bile obravnavane naslednje teme: triasna in jurska stratigrafija cone Visokega krasa in Budvanske cone v Črni gori (Črne et al. 2011, Geol. Soc. Amer. Bulletin); jurska in kredna stratigrafija Blejskega jarka v severozahodni Sloveniji (Kukoč et al. 2012, Bull. Soc. Geol. France); jurska in kredna stratigrafija bazena Pichakun v jugozahodnem Iranu (Robin et al. 2010, Geol. Soc. London Spec. Pub.); triasna in jurska radiolarijska biokronologija (O'Dogherty ey al. 2010, Geol. Soc. London Spec. Pub.; Carter et al. 2010, Palaeo3); izotopska stratigrafija meje paleocen-eocen na Jadranski karbonatni platformi (Zamagni et al. 2012, Geol. Soc. Amer. Bulletin); paleoekologija in evolucija paleocensko-eocenskih koralnih združb (Zamagni et al. 2012, Palaeo3); starost bazaltov in razvoj karbonatne platforme v Gevgelijskem ofiolitnem kompleksu pri Demir Kapiji, Makedonija; stratigrafija, paleontologija in paleoekologija neogenskih sukcesij v zahodnem delu Centralne Paratetide (Bartol 2010, Micropaleontology); mortalitetna dinamika jamskega medveda; procesi nastajanja dolomitnih speleotemov in jamskega mleka v Španiji in Sloveniji (Martín-Pérez et al., v recenziji).

Inštitut se v glavnem posveča temeljnim raziskavam, ki se izvajajo v okviru raziskovalnega programa Paleontologija in sedimentarna geologija (financer ARRS). Sodeluje tudi v dveh mednarodnih projektih: DEDI II – Razširitev enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem in ARZENAL – Virtualna zakladnica nacionalne dediščine ZRC SAZU. Raziskave na aplikativnem področju so v zadnjih letih potekale predvsem na projektu Geološka spremljava v okviru varstva naravne dediščine: paleontološke, stratigrafske in sedimentološke raziskave na območju trase in spremljajočih objektov HC Koper-Izola (financer DARS d.d.). V sodelovanju z agronomi so se lani začele aplikativne raziskave, usmerjene v iskanje novih, okolju sprejemljivih metod za zatiranje škodljivcev. Pri teh raziskavah se ugotavlja insekticidna učinkovitost diatomejskih zemelj in drugih kremenastih sedimentov, ki bi lahko nadomestili klasična insekticidna sredstva v skladiščenem žitu (Rojht et al. 2010, Int. J. Food, Agric. Environ.).

V letih 2010 in 2011 so bili rezultati raziskav predstavljeni na devetih znanstvenih konferencah in objavljeni v 24 člankih. Na organizacijskem področju je bil najpomembnejši dogodek 3. slovenski geološki kongres, od 16. do 18. septembra 2010 v Bovcu, ki sta ga pod pokroviteljstvom ZRC SAZU in Slovenskega geološkega društva organizirala Paleontološki inštitut Ivana Rakovca in Inštitut za raziskovanje krasa. 

Inštitut pri raziskovalnem delu sodeluje z drugimi ustanovami v Sloveniji (Oddelek za geologijo NTF UL, Geološki zavod Slovenije, Biotehniška fakulteta) in v tujini. Intenzivno mednarodno sodelovanje poteka z raziskovalci iz Avstrije, Francije, Italije, Hrvaške, Nemčije, Norveške, Španije in Švice. Sodelavci inštituta so vključeni tudi v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani.
 

Kratka zgodovina inštituta

Zgodovina inštituta sega v leto 1949, ko je Slovenska akademija znanosti in umetnosti v okviru četrtega razreda (Razred za prirodoslovne in medicinske vede) ustanovila Inštitut za geologijo. Sčasoma se je delo inštituta povsem osredotočilo na paleontologijo, zato se je inštitut leta 1966 preimenoval v Inštitut za paleontologijo. Leta 1986 je dobil ime po svojem dolgoletnem upravniku, svetovno priznanem specialistu za ledenodobne sesalce in vsestranskem naravoslovcu, akad. prof. Ivanu Rakovcu. Od leta 1981, ko je bil pri SAZU ustanovljen Znanstvenoraziskovalni center, je inštitut njegov sestavni del...  (Več...)

______

*Trümpy, R. 1971: Stratigraphy in mountain belts (23rd William Smith Lecture). - Quaterly Journal of the Geological Society (London), 1970, v. 126; p. 293-318. doi: 10.1144/gsjgs.126.1.0293