Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Paleontologija in sedimentarna geologija
 
Trajanje:
1. januar 2018–31. december 2023
Šifra:
P1-0008 (B)
Opis

Namen programa je nadaljevati dosedanje raziskave biokronologije, evolucije, paleoekologije in paleobiogeografije izbranih skupin fosilov. Ker je razprostranjenost vseh fosilnih taksonov vezana na določen čas in prostor - to je na omejeno obdobje v geološki zgodovini in na specifično okolje, v katerem so organizmi živeli - so nujen sestavni del programa tudi detajlne stratigrafske, sedimentološke, mineraloške in geokemične raziskave. S kombinacijo vseh raziskav bomo rekonstruirali sedimentarno evolucijo in paleogeografski položaj proučevanih sedimentacijskih prostorov.
Glavne teme raziskav v naslednjih petih letih so:
1. Jursko-kredna sedimentarna evolucija Julijskega pokrova in primerjava s sosednjimi bazeni v Sloveniji in Italiji; primerjava med evolucijo južnega kontinentalnega roba Tetide v divergentnem (jura) in konvergentnem režimu (kreda).
2. Katalog in conacija pliensbachijskih, toarcijskih in aalenijskih radiolarijev; detekcija radiolarijskih favnističnih obratov ("faunal turnover"), korelacija z istočasnimi obrati pri drugih fosilnih skupinah in z globalnimi paleooceanografskimi spremembami.
3. Mezozojska sedimentarna evolucija bazena Hawasina v Omanu.
4. Sistematika, tafonomija in paleobiogeografija zgornjekrednih vretenčarskih združb - nahajališči pri Kozini in Stranicah in njun pomen za paleogeografske rekonstrukcije zahodne Tetide v zgornji kredi.
5. Miocenske diatomeje in silikoflagelati Slovenije; paleoekološka evolucija miocenskih bazenov v Sloveniji; paleogeografska rekonstrukcija širšega prostora Centralne Paratetide.
6. Terciarni sesalci Slovenije - sistematika, paleobiologija in paleoekologija.
7. Jamski medved iz slovenskih najdišč - paleobiologija in populacijska dinamika.

  

Rezultati

glej SICRIS

Vodja programa na ZRC

Raziskovalna področja

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE VEDE P000 • Geologija, fizična geografija P005